STEM

מתוך הנקודאי

המונח STEM הוא ראשי תיבות של Science, Technology, Engineering, Math, כלומר, מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה.

תחומי ידע הנופלים תחת קטגוריית STEM מצריכים למידה הדרגתית בצורה נוקשה יותר מתחומים רבים אחרים וברמת נוקשות דומה לזו הנדרשת בלמידת שפות תקשורת כללית (אם כי נוקשה עוד יותר, בדרך כלל) וזאת ללא כל תלות משמעותית בגיל הלומד.

ניסיוני כמורה הביאני להסיק שלמידת תחומי STEM בצורה שוויונית לכלל החברה היא רק בגישת ללמוד מעט - ללמוד הרבה ומאז שחרור האינטרנט לציבור הכללי מוטב שתיעשה לפחות בחלקה דרך מכללות אינטרנטיות כגון מכללת teamtreehouse בה אני עצמי למדתי את עיקר מה שאני יודע על יסודות תחום פיתוח תוכנה.

ראו גם